O Selešce

Podmínky přijetí a absolvence

Podmínky přijetí

Dle Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka č. 14 a násl. a interních pravidel LŠ.

  • Složená vůdcovská zkouška
  • Alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po složení této zkoušky.
  • Vyjádření vůdce střediska
  • Absolvence zdravotnického kurzu (40hod.)
  •       40 hod. kurz - platný průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA) - pro zájemce o OČK

Výjimky povoluje vůdkyně LŠ.

Podmínky absolvence

Absolvenci lesní školy přiznává vůdkyně lesní školy. Hlavními kritérii jsou níže uvedené podmínky.

  • Účast na všech částech LŠ (výjimky povoluje vůdkyně LŠ)
  • Aktivní účast
  • Zpracování samostatných úkolů
  • Zvládnutí náplně lesní školy – upevnění morálních a mravních vlastností

Dokumenty ke stažení

Obsahová náplň kurzu ZZA (40 hod.)
 

doc pdf

Obsahová náplň kurzu OČK Zdravověda (80 hod.)

doc pdf

Lesoškolské práce

Absolventské práce účastníků LŠ Seleška z předchozích ročníků. Od ročníku 2017 se mění podmínky absolvence ze zpracování absolventské práce na zpracování samostatných úkolů. Práce mohou sloužit jako inspirace či materiál.
Pokud máte zájem o plné znění lesoškolské práce, kontaktujte nás.

Název Autor Rok Anotace
Ajurvéda a možnosti jejího využití ve skautské praxi Helča – Helena Brožková 2009          Základní informace o tradiční indické nauce o zdraví, jejích principech a přístupu k jednotlivým oblastem života. Praktické tipy pro životosprávu a prevenci i první pomoc u nejběžnějších lehčích onemocnění. Zahrnuje i možnosti využití ajurvédy ve skautské praxi.
Alergie Méďa – Michaela Veselá 2015 Práce vysvětluje základní pojmy související s alergiemi. Shrnuje alergie do tří nejčastějších skupin – potravinové, alergie na hmyzí bodnutí a pylové alergie. Popisuje vždy jejich příčinu, léčbu a prevenci především ve skautském oddíle.
Asthma bronchiale u dětí David – David Faltus 2010 Astma je chronické onemocnění dýchacích cest, jehož následkem je zúžení dýchacích cest a následná dušnost. Tato dušnost může přejít až do těžkého záchvatu. Cílem práce je informovat, jak může takový záchvat vzniknout, jaké jsou jeho projevy a jak ho řešit.
Astronomie Romana 2001 Není k dispozici.
Autismus Jirka – Jiří Táborský 2009 Tato práce je stručným shrnutím informací o autismu s přihlédnutím k jeho projevům u dětí. Zabývá se možností integrace dětí s autismem ve skautských oddílech a měla by pomoci zejména skautským vůdcům, kteří stojí před rozhodnutím, zda dítě s autismem přijmout do oddílu nebo ne.
Bolesti hlavy Hřebík 2006 Není k dispozici.
Byliny a jejich užití Majka 2002 Není k dispozici.
Být připraven na dopravní nehody Dajda – Eva Malířová 2008 Nejpravděpodobněji se jako laičtí záchranáři s poraněním setkáme v každodenní situaci silničního provozu, jak dokládají statistiky. Lze z nich vyčíst nejčastější okolnosti dopravních nehod i jejich následky. Při silniční dopravní nehody způsobují lze charakterizovat typická poranění, k nimž může dojít. Při jejich znalosti jsme jako laičtí záchranáři lépe připraveni na to, s čím se můžeme setkat a jak při tom postupovat. Tuto linku sleduje předložená práce.
Celoročná vzdelávacia hra pre vĺčata - Teoretický úvod Baška 2001 Není k dispozici.
Co dělat v případě požáru Zub 2002 Není k dispozici.
Co je pravdou o nás samotných aneb člověk ve světle evolučních hypotéz Hanka 2003 Není k dispozici.
Cykloturistika ANO či NE? Kimik 2004 Není k dispozici.
Český skauting v dnešní době Lenki – Lenka Kubalíková 2008 Tato práce se snaží přimět čtenáře k zamyšlení se nad některými jevy v současném českém skautingu. Věnuje se několika vybraným tématům (moderní technika ve skautingu, skautské vybavení, srovnání dřívějšího a dnešního skautingu…) a jistě v ní najdete i mnoho podtémat (motorové pily při přípravě slavnostních ohňů, mobilní telefony v rukou dětí na skautských akcích či palačinky z pytlíku …).
Činnost na místě dopravní nehody – 1. pomoc, zorganizování Páčka – Jana Bártová 2008 Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem popsala obecný postup při poskytování laické 1. pomoci, který lze aplikovat při zvládání všech mimořádných událostí. V praktické části jsem se zaměřila na rozbor dopravní nehody s obecným doporučením, jak při autonehodě postupovat.
Dělení chemických látek, první pomoc při kontaktu s nimi Kuňka 2003 Není k dispozici.
Děti a krizové situace Jéňa – Jana Písaříková 2008 V této práci jsem se snažila podat stručný přehled o tom, co je to krize, jaká jsou její specifika v případě dětí a jak v dané situaci můžeme z našeho laického hlediska pomoci. Připojila jsem také právní úpravu ochrany dětí a pro zamyšlení i vlastnosti, které mohou dětem i nám v životě pomoci. Práci jsem uzavřela problematikou dětí a krize v našich oddílech.
Děti s LMD Daisy 2001 Není k dispozici.
Dětské infekční nemoci Milan - Milan Kučera 2008 Představení a přehled základních dětských infekčních nemocí a očkování, kterými lze děti chránit před dalšími infekčními onemocněními. Práce se zabývá i infekčními onemocněními, která trápila naši populaci až do zavedení povinného očkování. Některá z nich se díky podceňování očkování začínají opět vracet. Protože se v dětských kolektivech rychle šíří, měl by na ně zdravotník pamatovat, rozpoznat příznaky a nemocné dítě co nejrychleji izolovat a navštívit lékaře.
Diabetik v oddíle Anežka - Anežka Havránková 2013 Není k dispozici.
Digitální fotografie v dětském oddíle Op 2003 Není k dispozici.
Dítě s celiakií (intolerancí lepku) v oddíle Žabka - Šárka Bohoňková 2013 Práce se zabývá problematikou dítěte s celiakií v oddíle či na akci. Poskytuje stručné seznámení s nemocí a její léčbou v podobě bezlepkové diety, dále praktické informace a rady na řešení situací vzniklých při péči o celiaka v oddíle. Práce je určena především pro vedoucí oddílů a táborové zdravotníky, do jejichž kompetencí péče o celiaka patří.
Dítě s LMD ve skautském oddíle Mišta 2004 Není k dispozici.
Dopravní nehody, Činnost na místě dopravní nehody Láďa – Ladislav Hromádko 2009 Hlavním cílem této práce bylo podat co nejkomplexnější a přitom stručný návod, jak se zachovat v případě dopravní nehody, ať už se přihodí přímo nám jako řidičům, nebo jen jako náhodně projíždějícím okolo. Práce se věnuje nejen vlastnímu zásahu na místě dopravní nehody, ale v několika kapitolách podává základní informace i z oblasti práva a ekonomiky, které s danou tématikou úzce souvisí.
Drogy Šipka 2003 Není k dispozici.
Drogy a drogová závislost Fátima 2006 Není k dispozici.
Ekologie a ochrana přírody ve výchově a vedení oddílu Chobot 2004 Není k dispozici.
Ekologie v praxi na základě ekologických projektů Silva 2003 Není k dispozici.
Ekosystémy a Česká krajina Billy 2001 Není k dispozici.
Epidemiologické opatření na táboře Aknel – Lenka Šmardová 2015 Práce se zabývá epidemiologickými opatřeními na táboře. Měla by táborovému zdravotníkovi shrnout nejdůležitější epidemiologické infekční a neinfekční stavy, se kterými se může setkat. U každého stavu jsou pro přehlednost a lepší orientaci popsány jejich příznaky, první pomoc a základní ošetření, a popřípadě jaké opatření zavést při jejich výskytu.
Epilepsie v oddíle Severka – Petra Křemenová 2009 Práce poskytuje základní seznámení s epilepsií, jejími projevy, typy záchvatů i její léčbou. Ukazuje, na co si dát pozor a na co myslet, pokud máte v oddíle dítě s epilepsií a předává i vlastní zkušenosti při práci s epileptikem. Epilepsie se nebojte. Skauta nezaskočí.
Estetická výchova v oddíle Kačaba 2003 Není k dispozici.
Farmaceutické výrobky a jejich použití na skautských akcích Pascal 2003 Není k dispozici.
Fyzilologie zátěže vlčat a světlušek, vhodný pohybový program Šárka – Šárka Trunečková 2010 Tato práce se snaží zdůraznit základní principy fungování organismu při pohybových aktivitách a upozornit na jednotlivé věkové odlišnosti. Dále jsou v práci vypsány vhodné pohybové aktivity pro děti mladšího školního věku (světlušky a vlčata) tak, aby se v rámci her co nejvíce rozvíjely.
Fyziologie sportovní zátěže dětí Rikki – Karel Kuželka 2008 V první části této práce jsou stručně shrnuty důležité poznatky o anatomii a funkci jednotlivých orgánových soustav důležitých pro pohybovou aktivitu člověka. Další kapitoly popisují zátěžový metabolismus, stav únavy a regeneraci po zátěži, charakterizují jednotlivé pohybové schopnosti. Závěr je věnován fyziologii dětského organismu a charakteristikou pohybových schopností v jednotlivých vývojových fázích.
Horolezectví Růža 2001 Není k dispozici.
Horolezectví základy slaňování,základy jištění Škoťák 2003 Není k dispozici.
Houby – historie, poslání, chování k houbám Baky 2004 Není k dispozici.
Hra Silva 2002 Není k dispozici.
Hra jako výchovný prostředek Soptík 2003 Není k dispozici.
Hudební a hudebně-pohybová výchova jako součást estetické výchovy Pachanga 2000 Není k dispozici.
Hyperaktivita a specifické poruchy učení ve skautském oddíle Brepta – Alena Skuhrovcová 2008 Povídání o dětech se SPU a ADHD. Tyto celkem rozšířené poruchy neznamenají „nevychovanost“ nebo nevzdělanost. Děti s nimi vyžadují mnoho pozornosti a mívají nízké sebevědomí, ale přesto s nimi lze pracovat a vychovávat je v duchu skautské výchovy. Při práci s nimi jim musíme pomáhat určovat řád a pravidla, být jasní, konkrétní a důslední a využívat různé metody, které pomáhají s problémy jako je psychomotorika, relaxace, sportovní hry, jógová cvičení či hudba.
Choroby dětí na táboře Žabka – Iva Tylichová 2011 Výše uvedená práce se zabývá problematikou dětských nemocí na táboře. Může sloužit všem zájemcům, kteří si nejsou jisti, nebo je nenapadá další varianta terapie.
Imunizace Juanka – Jana Kreiselová 2008 Práce se zabývá podstatou, průběhem a historií imunizace, spolu s různými druhy očkovacích látek, povinnému a dobrovolnému očkování v ČR a cestovní medicíně.
Integrace dětí s diabetes mellitus do skautského oddílu Pú – Pavla Hrnčiříková 2008 Jde o „příručku“ pro skautské vedoucí, kterým se naskytne příležitost mít diabetika v oddíle. Zaměřuje se především na pochopení příčin onemocnění, ze kterých vycházejí všechny komplikace, léčba i rizika, protože pro zajištění bezpečnosti dětí na skautských akcích je nutné, aby vedoucí věděl přesně, o co se jedná, a podle toho se uměl správně rozhodovat, co dělat, co si dovolit a co ne. Práce rovněž formou tipů a nápadů naznačuje, na co je třeba myslet v souvislosti se skautskou praxí.
Integrovaný záchranný systém Mates 2006 Není k dispozici.
IZS aneb Integrovaný záchranný systém Einstein – Petr Kohout 2008 Tato práce pojednává o IZS, jeho složení a organizaci. V první části se zabývám složkami IZS a jejich organizací, v prostřední části pak jednotlivými hlavními složkami. Nakonec přichází propojení a organizace těchto složek včetně postupu krizového řízení. Na závěr jsem vložil krátký příběh, který to snad pomůže lépe poskládat dohromady.
Jak může roverský kmen pomoci při vedení oddílu a upevnění družinového systému Šuperka 2002 Není k dispozici.
Jak přežít v přírodě aneb toulky za humny moderní civilizace Paja 2001 Není k dispozici.
Jak se chovat k neslyšícímu v situaci poskytování první pomoci Maruška – Marie Skočovská 2008 Cílem této práce je přiblížit člověku neznalému problematiky Neslyšících základní informaci o této komunitě a podat stručný avšak ucelený návod k tomu, jak se jako laik chovat k e sluchově postižené osobě v případě poskytování první pomoci. Práce obsahuje návod, který napomůže laikovi se v takové situaci orientovat, zachovat chladnou hlavu a důstojnost Neslyšícího i sebe samého, a přitom být opravdu k užitku.
Jak testovat a hodnotit znalosti zdravovědy (se zaměřením na první pomoc) Petra – Petra Šmídová 2011 Cílem práce je prezentovat a analyzovat metody použitelné ke zjišťování znalostí ve zdravovědě. Práce je určena absolventům Severočeské záchranářské lesní školy a školitelům první pomoci. Měla by jim pomoci zvolit nejvhodnější způsob testování a hodnocení znalostí zdravovědy.
Jedeme na vodu poprvé aneb jak se připravit, co nezanedbat a co dělat, když … Marek 2006 Není k dispozici.
Jeskyňaření Bóža 2003 Není k dispozici.
Kanoistika Krby 2002 Není k dispozici.
Klíště a jeho nebezpečí pro člověka Lendys 2006 Není k dispozici.
Kompenzace jednostranné zátěže Skřítek – Lucie Náprstková 2010 Práce shrnuje základní informace o jednostranné zátěži a vadném držení těla.
Komunikace a rétorika Delfín 2000 Není k dispozici.
Komunikace s dětským pacientem Mája - Magdaléna Kuczmanová 2013 Práce se zabývá specifiky komunikace s dětským pacientem. Celý text je rozdělen do dvou částí. V první části je čtenář stručně seznámen s teorií komunikace v obecné rovině. Druhá část přibližuje zásady a představuje specifika, která sebou komunikace s dětským pacientem přináší. Do celé druhé části se promítají poznatky ontogenetické psychologie, které významně komunikaci s malým/mladým pacientem ovlivňují. A jejichž respektování má vliv na kvalitní a přínosnou komunikaci mezi pacientem a ošetřujícím. Text se snaží přiblížit dětské prožívání nemoci a bolesti a s tímto faktem související způsoby komunikace. Na konci práce uvádím nejzákladnější metody, které lze využít k navázání verbální komunikace s dětským pacientem, který s ošetřujícím nechce komunikovat.
Komunikace se zraněným Ž'Evík – Eva Bartošová 2011 Práce se zabývá problematikou komunikace zachránce se zraněným v místě nehody. Jsou zde vypsány moţné způsoby proţívání zranění, zásady komunikace se zraněným, časté chyby v komunikaci, specifika komunikace se zraněným dítětem a základní rady zachraňujícím, jak pomoci sám sobě v traumatizující situaci. Nabízí kaţdému, kdo se o danou problematiku zajímá, základní a praktický přehled důleţitých aspektů komunikace se zraněným.
Kondice a stretching Žeros - Klára Pospíšilová 2013 Není k dispozici.
Koordinace psychosociální první pomoci a krizové intervence Karel – Karel Konečný 2009 Cílem této práce je představení prvního/ jednoho dne koordinace Psychosociální první pomoci a Krizové intervence na místě mimořádné události. V práci jsou vysvětleny používané pojmy z oblasti krizového řízení, objasněny základní principy koordinace. Kapitoly jsou dále chronologicky seřazeny od příjezdu na místo přes kontakty odpovědných osob, vysvětlení cíle zásahu a v závěrečné fázi též jeho vyhodnocení. Na konci každé kapitoly je krátké shrnutí, což jsou praktická doporučení k úspěšnému zvládnutí situace.
Kraniocerebrální úrazy Ája – Alena Černá 2009 Tato práce se zabývá problematikou kraniocerebrálních úrazů. V první kapitole je nastíněna anatomie mozku a lebky, druhá část shrnuje druhy možných poranění. Třetí kapitola pojednává o prevenci úrazů hlavy především při dopravních nehodách. Poslední část je věnována první pomoci. V závěru práce jsou zařazeny přílohy, které by měly přispět k lepšímu zapamatování a pochopení tématu.
Křečové stavy – epilepsie, tetanie Myšík - Zuzana Hývnarová 2013 Práce se zabývá uvedením do problematiky křečových stavů – epilepsie a tetanie. Je převážně určena pro vedení oddílu a rádce, kteří aktivně pracují s dětmi. Měla by se s ní seznámit i „pasivní“ část vedení. Zahrnuje úvod s informacemi o onemocnění, další část je zaměřena na přístup k osobám s těmito problémy a na konci informace o první pomoci při akutních křečových stavech.
Kultura v programu vlčácké smečky Brčko 2001 Není k dispozici.
Lakros hra pro všechny Šotek 2004 Není k dispozici.
Lanové aktivity v dětském oddíle Ted Vševěd 2001 Není k dispozici.
Léčiva a alternativní přírodní léčiva v táborové lékárně Rézinka – Tereza Matoušková 2010 Práce zahrnuje užitečné informace pro táborové zdravotníky o léčivech vhodných pro skautskou zdravotnickou praxi. Zabývá se nejen léčivými přípravky, které jsou hromadně vyráběné a k dostání v lékárnách, ale i alternativními přírodními léčivy. Spíš než konkrétní návody na přípravu jednotlivých léčivých procedur však nabízí základní přehled a spektrum léčebných možností. Stejně tak u hromadně vyráběných léčivých přípravků většinou nezabíhá do detailů týkajících se např. dávkování. V tomto ohledu je čtenář odkázán na příbalové letáky léků a na vyhledání dalších podrobných návodů v literatuře. Pro lepší přehlednost je práce dělena do kapitol dle jednotlivých zdravotních problémů ovlivnitelných léčivy, v těch pak zájemce najde různé možnosti léčby. Tímto stylem členění je práce více praktická pro laické zdravotníky a použitelná i jako příruční rádce pro období konání tábora.
Léčivé rostliny Soník 2006 Není k dispozici.
Lidské tělo v zátěžových situacích Vojta 2005 Není k dispozici.
Meteorológia podle prírody Kosec 2000 Není k dispozici.
Metodika astronomie pro rovery Siky 2001 Není k dispozici.
Metodika výuky první pomoci Acly – Barbora Štohanslová 2008 Práce je o metodice výuky první pomoci a o tom, jak je možno nabyté vlastnosti se skauty zopakovat zábavnou formou. Ukazuje, že výuka první pomoci se nemusí podobat škole a nudné teorii, ale že existuje i řada pomocných her a hříček pro každou věkovou kategorii.
Metodika výuky zdravovědy u vlčat Oliver – Jan Gabriel 2009 Práce se zabývá metodikou výuky zdravovědy u chlapců prvních až pátých tříd základních škol. Zdůrazňuje a přibližuje význam učení zdravovědy již od útlého věku. Jde o začátek dlouhé cesty první pomoci jejich životem. Nastiňuje, jak pracovat s problematikou první pomoci ve vlčáckém věku a poskytuje inspiraci novým, začínajícím rádcům či mauglím pracujícím se smečkou.
Metodika zdravotní výchovy jednotlivých věkových skupin Franta 2005 Není k dispozici.
Miera pripustneho rizika Nathaniel 2004 Není k dispozici.
Mimořádná událost - Voda Zajda – Martin Králík 2010 Práce se zabývá ochranou obyvatelstva v případě nepříznivého působení vodního živlu. Může sloužit i jako příručka pro ochranu obyvatelstva, pokud by se rozšířila celoplošně, tak jako jiné příručky které jsou vydávané v určitých lokálních oblastech, jako je např.: v blízkosti jaderného zařízení, nebo i nějakého zařízení, které při nepříznivé situaci může ohrozit zdraví a život obyvatelstva žijícího v blízkém okolí.
Moderní technika versus skauting Fred 2002 Není k dispozici.
Nebezpečí přírodních jedů v ČR Kryšot – Kryštof Pilnáček 2008 Práce shrnuje a uspořádává informace o jedovatých organismech na území České republiky. Přírodní jedy jsou rozděleny podle toho, ze kterých organismů pocházejí na zvířecí jedy, rostlinné jedy a houbové jedy.
Nemoci přenosné ze zvířete na člověka, s nimiž se můžeme setkat během tábora a prevence před nimi Bachy – Hana Polanská 2009 Práce pojednává o zoonózách (nemocech přenosných ze zvířete na člověka), se kterými se můžeme setkat ve volné přírodě, tedy i na táborech a výpravách. Předkládá preventivní opatření, kterak se nemocemi nenakazit. Klade důraz na často opomíjené hygienické zásady.
Specifika prevence a první pomoci na vodáckých akcích Dáša – Dagmar Vencálková 2015 Není k dispozici.
Neverbální komunikace - gesta Verča 2000 Není k dispozici.
Nízká lana a jiné lanové aktivity Vlk 2002 Není k dispozici.
Občanství, vlastenectví, evropanství Pobor 2003 Není k dispozici.
Obvazové techniky Kolouch – Jiří Jelínek 2010 Tato práce poskytuje návody na vázání některých obvazů v laické první pomoci. V každé písemné přípravě jsou uvedeny slovní i obrazové postupy jednotlivých obvazů. Písemné přípravy jsou řazeny za sebou v pořadí: obvazy hlavy, horní končetiny, dolní končetiny.
Oheň Lazar 2002 Není k dispozici.
Ohrožené děti Jája 2001 Není k dispozici.
Organizace oddílové vodácké výpravy se zvláštním zřetelem na aspekty prevence a záchrany Vondráš – Ondřej Trepeš 2015 Výše uvedená práce se zabývá právními a organizačními aspekty plánování vodácké výpravy pro suchozemské oddíly v celé její šíř. Představuje základní momenty plánování a přípravu účastníků na vodáckou akci či tábor. Sleduje dále bezpečný průběh a pravidla akce. Na závěr představuje nejčastější úrazy a nemoci a dodává i stručný nástin postupu při záchraně v krizové situaci.
Organizace sportovních akcí Čok 2002 Není k dispozici.
Osobní efektivita a Time management Ink 2001 Není k dispozici.
Otužování Šveska 2006 Není k dispozici.
Památková péče v programu skautského oddílu Rapša - Anna Daňková 2013 Výše uvedená práce se zabývá významem vztahu ke kulturnímu dědictví ve výchově dětí a možnostmi zapojení památkové péče do programu skautské oddílu.
Pohlavně přenosné choroby a skauting Šle 2006 Není k dispozici.
Pohlavní zneužívání Efča 2006 Není k dispozici.
Polohování a transport Motejl – Milan Jančík 2011 Práce shrnuje možnosti polohování raněných a jednotlivé metody transportu. Obsahuje přehledný popis všech poloh raněných a přiřazení k jednotlivým onemocněním, stejně jako jednotlivé druhy transportu. Podrobněji se práce zaměřuje na typy a užívání nosítek.
Popáleniny Dejvy 2005 Není k dispozici.
Posttraumatický stresový syndrom Kim – Monika Münsterová 2008 V této práci se dočtete o stresu, krizi a posttraumatickém stresovém syndromu, o tom, jak se projevuje a jaké jsou možnosti jeho léčby. Také se dozvíte, kde hledat pomoc. V závěru je zde něco z vlastní zkušenosti, tedy co se v člověku odehrává, podívá-li se zpětně na svou krizi.
Poškození svalů během tělesné zátěže Arny - Tomáš Adamovič 2013 Absloventská práce „Poškození svalů během tělesné zátěže“ je určena držitelům či zájemcům o OČK Tělesná výchova a sport. Zevrubně pojednává o základních funkcích kosterního svalu a rozebírá možné úrazy a poškození, které mohou sval postihnout právě v důsledku tělesné zátěže, spolu s návrhem laické pomoci. Zvláštní kapitola je věnována prevenci těchto úrazů.
Potápění a jeho (ne)bezpečnost Netopýr 2002 Není k dispozici.
Povzbuzující prostředky a jejich užívání Šnek – Lukáš Kraus 2008 Povzbuzující prostředky a zvláště v poslední době tak rozšířené energetické nápoje, jsou populárním způsobem, jak se vyrovnat s důsledky zátěže na organismus. Mají řadu výhod, pokud se držíme doporučených dávek, ale mohou mít i svá úskalí. Cílem této práce je předložit několik informací k jejich působení.
Práce s emocemi v oddíle aneb jak to chodí u Vlčat Práče 2001 Není k dispozici.
Pracovní listy k výuce zdravovědy Šíro - Tereza Šíblová 2013 Není k dispozici.
Práva a povinnosti zdravotníka zotavovacích akcí Honza – Jan Novák 2011 Výše uvedená práce pojednává o právech a povinnostech zdravotníka zotavovacích akcí. Může sloužit jako manuál pro tyto zdravotníky a také jako výukový text pro lektory kurzů zdravotníka zotavovacích akcí.
Právní minimum pro členy SOS Saddám 2000 Není k dispozici.
Právní vědomí související s první pomocí a záchranářskou činností Alf 2005 Není k dispozici.
Prevence a bezpečnost na horách Kiki 2003 Není k dispozici.
Prevence a léčba běžných onemocnění na zotavovacích akcích alternativní medicínou Míla - Miloslava Šmolíková 2013 Výše uvedená práce se zabývá alternativní léčbou běžných onemocnění na zotavovacích akcích. Důležité pro chod celého organismu je pravidelné cvičení, ideální je každodenní jógové cvičení „Pět Tibeťanů“. Alternativní léčba fytoterapie léčí různé zdravotní potíže pomocí léčivých bylin, zejména ve formě čajů, sirupů, obkladů, koupelí nebo bylinných mastí a krémů. V jednotlivých kapitolách práce doporučuji přírodní přípravky, které jsou účinné a efektivní a které by měly být součástí lékárny zdravotníka zotavovacích akcí.
Prevence úrazů na nízkých lanových překážkách Námořník – Josef Koukol 2010 Práce je zaměřena na prevenci vzniku úrazů při stavbě a provozu nízkých lanových překážek. Upozorňuje na nezbytné prvky a činnosti při organizování lanové aktivity. Přináší přehled několika kurzů zaměřených na lanové aktivity.
Prezentace oddílu na internetu a využití WWW stránek Neo 2004 Není k dispozici.
Problematika dospívání mládeže Kennedy 2003 Není k dispozici.
Projekt - Dvouměsíční program pro rozšíření znalostí v oblasti záchranářství a zdravovědy pro rovery/ky po absolvování zdravotnického kurzu Fret 2005 Není k dispozici.
Projekt - Praktická zdravověda pro R+R Svaťa 2005 Není k dispozici.
Projekt - Víkendový kurz zdravověda pro oldskauty Silva 2005 Není k dispozici.
Propagace skautingu Žvatla 2002 Není k dispozici.
První pomoc a záchrana na horách Havran 2002 Není k dispozici.
První pomoc a záchrana u vody IndiJan 2000 Není k dispozici.
První pomoc včera a dnes, aneb omyly minulosti ve světle dnešního poznání Kloky – Jan Jeník 2008 Práce by Vás měla provést vývojem skautských (a nejen skautských) příruček od časů První republiky až do současnosti a s jejich pomocí nastínit postupný vývoj poskytování první pomoci.
První pomoc v lavinách Jakub – Jakub Axman 2015 Tato lesoškolská zdravotnická práce pojednává o možných rizicích při zasažení a zasypání lavinou. Jsou rozebírány aspekty prevence, mechanismů vzniku úrazů a poskytnutí první pomoci po vyproštění.
Předškoláci na táboře Netyka – Anna Radová 2010 Práce shrnuje poznatky a zkušenosti z táboření s dětmi předškolního věku. Může sloužit všem, kdo se chystají pořádat s předškoláky tábor.
Přežití Sur 2001 Není k dispozici.
Příčiny a rozšíření infekčních chorob v ČR Helík 2005 Není k dispozici.
Přínos modelových situací pro zdravotníky se zaměřením na komunikaci s pacientem Tweetee – Veronika Bulířová 2010 Práce se zabývá přínosem modelových situací a je zaměřená na komunikaci s pacientem. Může sloužit jako informativní práce o tom, co se dá získat z oněch situací či zamyšlení se nad danou problematikou.
Příprava a organizace tábora Hurón 2004 Není k dispozici.
Příprava ČLKVS po programové stránce, specifika vodáckého LK Fižďa 2004 Není k dispozici.
Přípravné materiály k E-learningovému kurzu – Kardiopulmonární resuscitace (KPR) Ája – Alena Petříková 2010 Tato práce je věnována vytvoření výukových textů a testových otázek pro e-learningový model výuky kardiopulmonální resuscitace (KPR). Může být využita i jako materiál ke samostudiu KPR.
Příroda a ekologie ve hrách Šéfová Medvěda 2003 Není k dispozici.
Příroda a skauting - ekologická výchova Tříska 2001 Není k dispozici.
Příroda na táboře Kuchtík 2003 Není k dispozici.
Příručka pro pořadatele kurzů zdravotníka zotavovacích akcí Kiwi – Jan Hapala 2010 Práce shrnuje povinnosti pořadatelů kurzů zdravotníka zotavovacích akcí. Snaží se postihnout všechny technické a administrativní stránky organizace kurzu.
Příručka pro správce skautských základen Ještěr – Ivo Brzobohatý 2011 Příručka pro správce základen má posílit management ubytovacích základen Junáka. Shrnuje praktické zkušenosti autora, se kterými se setkává na skautských základnách. V rámci Junáka se jedná o první pokus o sepsání příručky na toto téma.
Psychické opotřebení záchranáře – poučeného laika a příslušná pomoc Kosťa – Václav Sixta 2011 Práce má poskytnout základní přehled možných dopadů na psychiku člověka v případě, že se setká s život ohrožujícím zraněním v roli záchranáře – poučeného laika. Vedle popisů základních rizik pro duševní život člověka nabízí i možné postupy řešení takovýchto problémů.
Psychohry při práci s oddíly Bára 2002 Není k dispozici.
Psychologická první pomoc Tyki – Lucie Škodová 2010 Cílem mé práce je podat základní informace o tom, co to psychologická první pomoc je, kdo psychologickou první pomoc poskytuje, komu je určena, v jakých situacích a jaké jsou její zásady. O této problematice existuje sice poměrně dostatek literatury, ale je málo v podvědomí laických zdravotníků. Touto prací bych chtěla dát konkrétní návod na to, jak bychom měli správně první psychologickou pomoc poskytnout v různých situacích (pokusy o sebevraždu, hromadná neštěstí, dopravní nehody apod.), jak s lidmi v krizi a často nepříznivých podmínkách komunikovat, jak jim pomoci a nevhodnými slovy ještě víc neublížit.
Psychologie krize a chování v krizových situacích Chůvka 2000 Není k dispozici.
Psychologie vůdce oddílu aneb jak být dobrým vůdcem Šemík 2002 Není k dispozici.
Rizika VHT a jejich předcházení Cid – Petr Vondráček 2011 Výše uvedená práce představuje stručný přehled nejběžnějších či nejzávažnějších rizik při pohybu v horách doplněný o tipy jak jim předcházet. Věnuje se též bezpečnostní problematice zajištěných cest. Sloužit by měla nejen organizátorům různých expedic, ale i jejich řadovým účastníkům.
Royal Rangers a skauting Kamil 2002 Není k dispozici.
Rozbor vody pro tábory Hvězdář 2006 Není k dispozici.
Rozcvičky a cvičení s dětmi s nesprávným držením těla Lůca 2000 Není k dispozici.
Ruční práce inspirované lidovou tvorbou začleněné do programu skautských oddílů Klára 2001 Není k dispozici.
Sebeobrana a její využití v oddíle Sekáč 2004 Není k dispozici.
Sebevraženost dětí a mladistvých se zaměřením na preventivní opatření Verča – Veronika Teplíková 2010 Práce se zabývá sebevražedností dětí a mladistvých. V práci je objasněno několik pohledů a přístupů k smrti a jejím pokusům. Práce by měla být pomocníkem dětských a mládežnických táborovým vedoucím, měla by nastínit preventivní opatření.
Sekty – jak je rozpoznat, čím jsou nebezpečné a jak se jim ubránit Ježek 2006 Není k dispozici.
Sexuální výchova v junáckém oddíle Bingo 2005 Není k dispozici.
Skauting a média Bizon 2003 Není k dispozici.
Skautská nováčkovská zkouška Lišák 2004 Není k dispozici.
Skautská topografie Ondra 2004 Není k dispozici.
Skautská zoologie a její využití ve skautské praxi Šakal 2003 Není k dispozici.
Služby pro jednodušší práci a spolupráci Sin – František Hána 2010 Shrnutí základních služeb poskytovaných internetem, které můžeme využívat při komunikaci v Junáku. Zaměřil jsem se na internetové služby, které sám často využívám, ale myslel jsem si, že ne všichni je znají.
Současné pomůcky k první pomoci Sportík – Kateřina Hamrová 2010 Tato práce se zabývá současnými pomůckami k první pomoci. U každé pomůcky naleznete popis, obrázky, firmy, které ji dodávají a orientační pořizovací cenu dané pomůcky. Práce neobsahuje popis základního obvazového materiálu, který lze najít v jiných příručkách.
Specifika práce s dětmi s respiračními poruchami Radka - Radka Novotná 2013 Tato práce pojednává o respiračních onemocněních u dětí. Větší část práce je věnována chronickým respiračním onemocněním – astmatu a chronické bronchitidě. Poskytuje základní informace o těchto onemocněních včetně informací o léčbě a specifikách práce s takto nemocnými dětmi. Dále poskytuje stručné shrnutí vybraných infekčních respiračních onemocnění.
Správná strava dětí Chytrolín - Monika Winterová 2013 Každý, kdo někdy jel na tábor, ví, jak důležitou součástí celého jeho běhu je jídelníček. Problémem však zůstává fakt, že jsou tyto jídelníčky mnohdy narychlo vytvořené a de facto neodpovídají potřebám dětí, které se tábora zúčastňují. To může vést k nadměrnému tloustnutí či podvýživě dětí a k dalším zdravotním problémům. Podáváním správné, vyvážené stravy můžeme těmto problémům zabránit.
Stavba a funkce lidského těla – jak naučit děti z čeho se skládá a jak funguje lidské tělo Trp 2006 Není k dispozici.
Stavění krvácení Šakal – Ondřej Sedláček 2011 Výše uvedená práce se zabývá problematikou krvácení a jeho následného stavění. V práci je poukázáno na nové přípravky a prostředky použitelné při zastavení krvácení.
Šikana Jana 2006 Není k dispozici.
Šikana a první pomoc Renča – Renata Zavřelová 2009 Ochrana slabšího patřila ve středověku k rytířským ctnostem a v současnosti patří mezi skautské zákony. Na druhou stranu se v současné době vyskytuje násilí a šikana v každodenním životě. Ve své práci jsem chtěla ukázat možnosti formování osobnosti vlčat, světlušek, skautů a skautek ve vztahu k prevenci šikany a první pomoci v případě šikany.
Tajná řeč těla Iva 2000 Není k dispozici.
Technická první pomoc při dopravních nehodách Váška 2006 Není k dispozici.
Technická první pomoc v modelových situacích Bořek 2005 Není k dispozici.
Technická první pomoc ve skalním terénu se skautskou výbavou a doporučení její obměny Prófa – Jiří Štojdl 2008 Náhled do světa první pomoci ve skalním terénu a pořádání lanových aktivit.
Tělo a jeho úrazy Ferda 2005 Není k dispozici.
Termická poranění organismu a úrazy elektrickou energií Vorel 2006 Není k dispozici.
Tísňové volání Jitka – Jitka Karasová 2009 Tato práce přináší možnost, jak sebe, své bratry i sestry, ale možná i kamarády naučit přivolat pomoc při mimořádné události. Jaká jsou telefonní čísla integrovaného záchranného systému a vhodnost jejich konkrétního použití v dané situaci.
Topografie Potápník 2003 Není k dispozici.
Tradice ve skautském prostředí Hóřa 2001 Není k dispozici.
Tropická medicína Ency 2005 Není k dispozici.
Týrání dětí Čanda 2005 Není k dispozici.
Úrazy na skalách Céef – Adam Stibůrek 2015 Není k dispozici.
Úrazy na skalách a umělých stěnách Meruňka – Štěpán Čejka 2010 Práce se zabývá příčinami vzniku a úrazy při sportovním lezení. Rozebrány jsou hlavní následky a související bezpečnostní opatření pro snížení závažnosti úrazů.
Úvod do hromadného neštěstí pro laické záchranáře Dan - Daniel Machač 2013 Výše uvedená práce je seznámení se s hromadným neštěstím na úrovni laického záchranáře. Může sloužit všem zájemcům, kteří hledají základní informace o hromadných neštěstích a určitý návod jak se při těchto neštěstích chovat.
Úvod do problematicky postižení pohybového aparátu u dětí a základy prevence Malej Bobr – Zdeněk Tesař 2010 Práce se zabývá uvedením do problematicky vad pohybového aparátu. Je určena všem, kteří aktivně pracují s dětmi a měla by jim sloužit jako jednoduchý vstup do tématu spolu se zkráceným návodem, jak řešit problémy tohoto typu s dětmi ve skautské jednotce.
Úvod do sexuální výchovy RaDaR – Petr Vaníček 2011 Pokusil jsem se alespoň stručně zmapovat nejdůležitější body týkající se sexuální výchovy. Sexuální výchova není jen návod na to, co a jak v oblasti sexuální výchovy učit, ale patří k tomu samozřejmě i záležitosti, které se k sexuální výchově vážou. Je třeba alespoň podvědomě znát nějaké paragrafy, morální zákony, uvědomit si, čeho všeho se sexuální výchova dotýká a kde se s ní můžeme setkat.
Vázané stavby Měsíček 2000 Není k dispozici.
Voda – získávání, transport a využití při skautské praxi Hugo 2004 Není k dispozici.
Voda v krajině aneb skautská expedice od pramene k ústí Rambi 2002 Není k dispozici.
Výchova k rodičovství ve skautském oddíle Andy 2005 Není k dispozici.
Výchova samostatných rádců se zaměřením na zvládnutí krizových situací Jarus – Jaromír Krejča 2009 V současné době se intenzivně pracuje na metodice rádcovského vzdělávání, která je součástí nového výchovného programu pro skautský věk. Tento materiál je tedy součástí metodické podpory rádcovského vzdělávání a manuálem (vodítkem) pro vůdce oddílů a týmy roverských kmenů při přípravě rádců. Měl by se stát „odrazovým můstkem“ pro zpracování ostatních materiálů.
Výroba a využití kloutek Markéta 2003 Není k dispozici.
Výtvarné hry se Světluškami Lasička 2004 Není k dispozici.
Výuka první pomoci prostřednictvím her pro světlušky a vlčata Smerfetka – Kateřina Šablaturová 2010 Umět poskytnout zdravotnickou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého z nás. Proto je malá příručka určena všem, kteří hledají náměty pro přiblížení a osvojení problematiky prevence úrazů, stavby lidského těla a první pomoci u dětí mladšího školního věku.
Výuka zdravovědy v oddíle Koumák 2005 Není k dispozici.
Využití dramatické výchovy ve skautském oddíle Diblík 2000 Není k dispozici.
Využití, stavba a zabezpečení lanových lávek Jana 2004 Není k dispozici.
Vývoj kardiopulmonální resuscitace Tim – Pavel Zeman 2011 Ve vlastní práci jsem se zaměřil na popis vývoje a integrace základních postupů kardiopulmonální resuscitace prováděných laiky - zajištění volných dýchacích cest, umělého dýchání a srdeční masáže. Případy znovuoživení po zjevné smrti lze nalézt již v mytologii starého Řecka i Blízkého východu, další případy lze nalézt v Bibli. Navzdory slibným počátkům ustoupila myšlenka oživování do pozadí v pozdním středověku a raném novověku. To se změnilo až v době osvícenství, která připisovala nevídanou hodnotu člověku jako jedinci. Velký rozvoj život zachraňujících úkonů lze zaznamenat v 19. a 20. století. Neodkladnou resuscitaci, jako soubor logicky na sebe navazujících postupů, sloužících k neprodlenému obnovení dodávky okysličené krve od mozku, však vyvinul až Peter Safar v 60. letech 20. století.
Vývoj skautské zdravovědy Hasky 2005 Není k dispozici.
Vývojová psychologie od narození do dospělosti Wagi 2000 Není k dispozici.
Význam mezinárodního skautingu pro výchovu dětí a rozvoj společnosti Pipka 2001 Není k dispozici.
Záchrana tonoucího Zub - Jakub Zubatý 2013 Práce se zabývá problematikou záchrany tonoucích, popisuje principy bezpečnosti při vodních aktivitách, prevence nebezpečí a základní postupy záchrany zraněných z vody. Dále práce popisuje fyziologické aspekty tonutí a zdravotnickou pomoc obětem. Záchranářské postupy jsou psané s cílem seznámit s problematikou a rozšířit teoretické znalosti. Pro provozování popisovaných záchranářských postupů je potřeba výcvik s instruktory.
Základní psychologie osobnosti a psychická odolnost účastníka roverského kurzu Kašpra 2002 Není k dispozici.
Základy přežití v teorii a praxi York 2000 Není k dispozici.
Základy společenského chování ve skautingu a skautské výchově Ballů 2000 Není k dispozici.
Zamyšlení nad vybranými tématy týkající se Roveringu Hadimrška 2004 Není k dispozici.
Zatmění slunce Plejtvák 2002 Není k dispozici.
Závislost na internetu Cobra 2005 Není k dispozici.
Zdravá výživa na skautských akcích Razy – Václav Dedek 2010 Práce vysvětluje důležitost a vlastnosti jednotlivých složek potravy, měla by posloužit jako stručný návod pro sestavení jídelníčku. Může posloužit zdravotníkům či kuchařům zotavovacích akcí.
Zdravotní pohled na vegetariánství a veganství Kulan - Tomáš Pelcl 2009 Práce pojednává o zdravotních aspektech vegetariánství a veganství z hlediska složení stravy. Popisuje, které složky stravy je nutné dodávat a v kterých potravinách se nachází ve větší míře. Nabízí řešení vegetariánského či veganského jídelníčku na skautskou akci formou jednotlivých jídel, která jídla jsou vhodná a na která je potřeba si dát pozor, aby skautský vedoucí nebyl příliš zatížen vymýšlením a přemýšlením, která jídla by se měly vařit.
Zdravotní problematika při horské turistice Wydrák – Vojtěch Tkáč 2015 Horská turistika a turistika obecně s sebou kromě radosti přináší i časté zdravotní problémy. Cílem této práce je dát čtenáři ucelenou informaci o nejčastějších zdravotních problémech, které nás mohou při horské turistice potkat, a jejich řešení z hlediska první pomoci. V práci je také zahrnuta problematika cestovního pojištění. Obsah této práce se dá využít nejen oddílovými činovníky, ale všemi, kdo se na hory chystají.
Zdravotní rizika v přírodě Ferda 2005 Není k dispozici.
Zdravotnický kurz PERLA 2013 Projekt Hermi - Jana Matoušková 2013 Práce má sloužit jako manuál či inspirace pro vůdce zdravotnických kurzů. Je v ní mimo jiné popsaná náplň, průběh, příprava a dramaturgie reálného ZK Perla 2013, pořádaného zvláštní organizační jednotkou Parvula. Výše uvedené postupy jsou prověřené a zavedené do praxe již několik let, proto by měly být dobrým podkladem pro realizaci dalších zdravotnických kurzů.
Zdravotník na skautském táboře Džery 2006 Není k dispozici.
Zdravotník zotavovacích akcí Káča 2006 Není k dispozici.
Zdravověda v horách, příprava na expedici Sluňda 2005 Není k dispozici.
Zdravověda v oddíle Saň 2003 Není k dispozici.
Zdravý životní styl pro světlušky a vlčata Azorek – Zuzana Hendrychová 2011 Práce se zabývá zdravým životním stylem pro mladší školní věk. Ten obsahuje pravidelný režim a vyváženost stravy i pohybových aktivit. V práci můžeme najít podněty pro zdravou stravu, různorodé pohybové aktivity a péči o lehce zdravotně indisponované.
Změny v první pomoci od roku 1990 Ňam 2005 Není k dispozici.
Způsoby dokumentace skautské činnosti Zdeny 2000 Není k dispozici.
Zvláštnosti výchovné péče ve skupině s integrovaným postiženým jedincem Soňa 2006 Není k dispozici.
Není k dispozici. Skokan – Milan Linkesh 2008 Práce se zabývá bezpečnostním hlediskem práce s lanovým materiálem se zaměřením na lanově překážky. Ve své druhé části se zabývá zdravotnickým hlediskem a tím, co dělat v případě, že ke zranění opravdu dojde. Práce nemá být příručkou první pomoci, ale obsahuje celou řadu tipů a doporučení, na co myslet, aby k první pomoci vůbec dojít nemuselo.